Pożyczka na utworzenie miejsca pracy

Dla kogo?

Bardzo szeroka grupa przedsiębiorców może skorzystać z preferencyjnej pożyczki na utworzenie miejsca pracy.
Sprawdź już teraz czy jesteś w grupie objętej wsparciem!

Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych lub poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym skierowanych przez PUP udzielane będą:

Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,  w tym osobom, które skorzystały z pożyczki na założenie działalności gospodarczej

Niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom

Producentom rolnym

Mobirise

Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych lub poszukujących pracy absolwentów, w tym skierowanych przez PUP udzielane będą:

Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych.

Żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć.

Krok 1 

Uprawniony - Złożenie w instytucji finansującej  wniosku o udzielenie pożyczki.

Ważne: wniosek należy złożyć w instytucji udzielającej pożyczek w województwie, w którym tworzone będzie stanowisko pracy.

Krok 2 

Instytucja finansująca - Analiza wniosku, ocena zdolności kredytowej i podjęcie decyzji w ciągu 14 dni roboczych.

(Pozytywna decyzja Instytucji finansującej) 

Krok 3 

Instytucja finansująca i uprawniony - Podpisanie umowy z pośrednikiem finansowym oraz ustanowienie zabezpieczenia spłaty.

Krok 4 

Instytucja finansująca - Wypłata środków z pożyczki.

Krok 5 

Uprawniony - Wydatkowanie środków zgodnie z harmonogramem.

Krok 6  

Uprawniony - Rozliczenie pożyczki na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych.

Warunki i zabezpieczenia

Aktualna możliwa wartość pożyczki: do 29 589,54 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Oprocentowanie: 

 0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczki udzielonej przedsiębiorcy będącemu opiekunem osoby niepełnosprawnej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych lub stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć.

0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla pozostałych przedsiębiorców.

Okres spłaty

do 3 lat

Zabezpieczenie spłaty: 

- weksel własny pożyczkobiorcy
- poręczenia osób fizycznych; w zależności od oceny pośrednika finansowego poręczycielem może być ta sama osoba fizyczna, która poręczyła spłatę pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.

Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.

(zamiast poręczenia możliwe jest zaproponowanie przez pożyczkobiorcę innej formy zabezpieczenia, które podlegać będzie ocenie przez pośrednika finansowego)

W przypadku beneficjentów Programu innych niż osoby fizyczne, zabezpieczenie spłaty pożyczki ustalane jest indywidualnie dla każdej transakcji, na podstawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu ubiegającego się o pożyczkę oraz w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

Pożyczkobiorca może również stworzyć i uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Kogo można zatrudnić?

Na utworzonym ze środków pożyczki stanowisku pracy można zatrudnić:

- Osobę bezrobotną, w tym skierowaną przez PUP w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze czasu pracy (jednak nie mniejszym niż połowa pełnego wymiaru czasu).

- Poszukującego pracy absolwenta w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Zatrudnienie pracownika musi nastąpić na podstawie umowy o pracę.

Obowiązki pożyczkobiorców po uzyskaniu pożyczki

Po podpisaniu umowy pożyczkobiorca zobowiązany jest do:

  • Wydatkowania środków na cele związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy w firmie.
  • Przedłożenia pośrednikowi finansowemu rozliczenia pożyczki w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku ze środków pożyczki, jednak nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  • W uzasadnionych przypadkach, za zgodą pośrednika, możliwość przedłużenia rozliczenia o 1 miesiąc.
  • Utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy.
  • Jeżeli na nowo utworzonym stanowisku pracy pojawi się wakat pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnienia na tym stanowisku i udokumentowania poszukiwań nowego pracownika.
Mobirise

Umorzenie pożyczki

Pożyczkobiorcy którzy skorzystali z zarówno z pożyczki na założenie działalności jak i z pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego, mogą ubiegać się o umorzenie części zadłużenia.

Warunki umorzenia: utrzymanie miejsca pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudnienia pracownika na pełen etat, brak zaległości w spłacie pożyczki.

Decyzja o umorzeniu podejmowana jest przez Ministra do spraw pracy po ówczesnym zaopiniowaniu wniosku pożyczkobiorcy przez pośrednika finansowego oraz BGK.

Kalkulator pożyczki

Przejdź do kalkulatora pożyczki i sprawdź na jakie finansowanie możesz liczyć.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Tak, wartość pożyczki może ulegać zmianie, gdyż jest uzależniona od aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Maksymalna kwota pożyczki wyliczana jest jako 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aktualna wartość pożyczki jest opublikowana stronie internetowej Programu w BGK, oraz u pośredników finansowych.

Oprocentowanie ustalane jest w dniu podpisania umowy pożyczki, według aktualnego poziomu stopy redyskonta weksli NBP. Wysokość oprocentowania to 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli NBP, w zależności od podmiotu ubiegającego się o pożyczkę. Aktualnie obowiązujące oprocentowanie publikowane jest na stronie internetowej Programu w BGK oraz u pośredników finansowych. Obowiązująca wartość stopy redyskonta weksli dostępna jest także na stronie internetowej NBP pod adresem:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.html

Wniosek o pożyczkę na utworzenie miejsca pracy składany jest u instytucji finansowej obsługującej obszar, w którym znajduje się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Oczywiście można dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki, pożyczkobiorca nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, o ile utworzone stanowisko pracy zostało utrzymane przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Nie, zgodnie z założeniami Programu, wnioskodawcy i pożyczkobiorcy są zwolnieni z opłat i prowizji z tytułu rozpatrzenia wniosku i udzielenia pożyczki.

Pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do 14 dni roboczych, od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę. Uzupełnienia do wniosku wydłużają czas jego rozpatrywania.

Wnioski są przyjmowane przez pośredników finansowych aż do wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

Nie, wsparcie ze środków publicznych przeznaczone na ten sam cel jakim jest utworzenie miejsca pracy może pochodzić tylko z jednego źródła. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie może otrzymać albo pożyczkę w ramach Programu albo środki z Powiatowego Urzędu Pracy.

Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” w ramach pożyczki na utworzenie stanowiska pracy możliwe jest zatrudnienie osoby bez skierowania z powiatowego urzędy pracy (§12 pkt 2 Regulaminu). Osoba zatrudniana musi jednak być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy i posiadać status osoby bezrobotnej bądź poszukującej pracy. Zatrudnienie osoby powinno nastąpić po podpisaniu umowy pożyczki. W przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej bez skierowania, wykluczona jest możliwość wnioskowania o umorzenie, które przysługuje osobom korzystającym jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych.

Adres

Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa 

801 598 888

+48 22 627 03 78