Pożyczka na założenie działalności gospodarczej

Dla kogo?

Jeśli nie posiadasz zatrudnienia i nie wykonujesz innej pracy zarobkowej oraz jesteś:

- studentem ostatniego roku studiów wyższych,
- poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
- zarejestrowanym bezrobotnym,
- poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej...
... to pożyczka w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” jest właśnie dla Ciebie!


Jeśli zamierzasz prowadzić swoją działalność wspólnie, w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.

Jak to wygląda w praktyce? To bardzo proste.
Np. trzy osoby planują założenie spółki cywilnej:

- każda z nich składa wniosek np. na 70 tys. zł
- w przypadku pozytywnej decyzji, każda z tych osób zakłada działalność gospodarczą
- podpisuje umowę pożyczki z pośrednikiem finansowym
- otrzymuje wypłatę środków
a następnie zawierana jest umowa spółki cywilnej – łączna, możliwa do uzyskania kwota preferencyjnej pożyczki dla nowo założonej firmy to aż 210 tys. zł.
W celu ułatwienia procedury pożyczkowej, w każdym ze składanych wniosków, część zawierająca biznes plan jest wspólna dla planowanej działalności.
Prowadziłeś już kiedyś działalność gospodarczą? Również możesz się ubiegać o naszą pożyczkę - ważne jest, by poprzednia działalność gospodarcza została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Krok po kroku

Proces ubiegania się o pożyczkę na utworzenie miejsca pracy.

Krok 1 

Uprawniony - Złożenie w instytucji finansującej  wniosku o udzielenie pożyczki.

Ważne: wniosek należy złożyć w instytucji udzielającej pożyczek w województwie, w którym prowadzona będzie działalność.

Krok 2 

Instytucja finansująca - Analiza wniosku, ocena zdolności kredytowej i podjęcie decyzji w ciągu 14 dni roboczych.

(Pozytywna decyzja Instytucji finansującej) 

Krok 3 

Uprawniony - Założenie działalności gospodarczej – uzyskanie aktywnego wpisu w CEIDG.

(Opiekun osoby niepełnosprawnej dostarcza oświadczenie o niepobieraniu świadczeń i zasiłków) 

Krok 4 

Instytucja finansująca i uprawniony - Podpisanie umowy z pośrednikiem finansowym oraz ustanowienie zabezpieczenia spłaty.

Krok 5 

Instytucja finansująca - Wypłata środków z pożyczki.

Krok 6  

Uprawniony - Wydatkowanie środków zgodnie z harmonogramem.

Krok 7 

Uprawniony - Rozliczenie pożyczki na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych.

Warunki i zabezpieczenia

Aktualna możliwa wartość pożyczki to do 98 631,80 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Oprocentowanie: 

0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.

0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla pozostałej grupy docelowej.

Karencja w spłacie kapitału:

do 1 roku

Zabezpieczenie spłaty: 

•weksel własny pożyczkobiorcy
•poręczenia osób fizycznych 

Okres spłaty: 

do 7 lat

Zamiast poręczenia możliwe jest zaproponowanie przez pożyczkobiorcę innej formy zabezpieczenia, które podlegać będzie ocenie przez pośrednika finansowego.
Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis. 

Kalkulator pożyczki

Przejdź do kalkulatora pożyczki i sprawdź na jakie finansowanie możesz liczyć.

Mobirise

Co można finansować w ramach pożyczki, a czego nie

W ramach środków pożyczki można sfinansować m.in.:

- Środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności,
- Towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,
- Szkolenia, kursy,
- Koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu),
- Środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów.

W ramach środków pożyczki nie można finansować m.in.:

- Prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego,
- Prowadzenia działalności w branży erotycznej,
- Zakupu od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny, tj. rodziców, dziadków, dzieci, rodzeństwa,
- Przejęcia działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu,
- Kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia pracownika. 

Warunki ubiegania się o pożyczkę

Ubiegając się o pożyczkę na założenie firmy wnioskodawca musi spełnić m.in. poniższe warunki: 

Nie może być zatrudniony na umowę o pracę ani wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenie, umowy o dzieło – od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia działalności.

Jeśli nie jest studentem lub absolwentem musi być zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub posiadać status opiekuna osoby niepełnosprawnej.

W okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może prowadzić innej działalności gospodarczej.

Nie może otrzymać wsparcia z innych środków publicznych przeznaczonych na ten sam cel.

Nie może przekroczyć wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia działalności.

O czym należy pamiętać po podpisaniu umowy pożyczki?

Po podpisaniu umowy pożyczkobiorca zobowiązany jest do:

  • Wydatkowania środków pożyczki zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz celem.
  • Przedłożenia instytucji finansującej rozliczenia pożyczki w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku ze środków pożyczki, jednak nie później niż w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą pośrednika, możliwość przedłużenia rozliczenia o 3 miesiące.
  • Nie zawieszania działalności gospodarczej przez pierwsze 12 miesięcy oraz jej nie zamykania przez min. 3 lata.
Mobirise

Umorzenie pożyczki

Pożyczkobiorcy którzy skorzystali zarówno z pożyczki na założenie działalności jak i z pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego, mogą ubiegać się o umorzenie części zadłużenia.

Warunki umorzenia pożyczki: konieczność utrzymania miejsca pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudnienia pracownika na pełen etat, brak zaległości w spłacie pożyczki.

Decyzja o umorzeniu podejmowana jest przez Ministra do spraw pracy i uprzednim zaopiniowaniu wniosku pożyczkobiorcy przez instytucję finansującą oraz BGK.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Tak, wartość pożyczki może ulegać zmianie, gdyż jest uzależniona od aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Maksymalna kwota pożyczki wyliczana jest jako 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aktualna wartość pożyczki jest opublikowana na niniejszej stronie, oraz u naszych pośredników finansowych.

Oprocentowanie ustalane jest w dniu podpisania umowy pożyczki, według aktualnego poziomu stopy redyskonta weksli NBP. Wysokość oprocentowania to 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli NBP, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej bądź wnioskodawcy. Aktualnie obowiązujące oprocentowanie publikowane jest na stronie internetowej Programu w BGK oraz u pośredników finansowych. Obowiązująca wartość stopy redyskonta weksli dostępna jest także na stronie internetowej NBP pod adresem:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.html

Studenci ostatniego roku studiów wyższych nie muszą być zarejestrowani jako bezrobotni. Wystarczy oświadczenie o niezatrudnieniu i niewykonywaniu innej pracy zarobkowej.

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w rozumieniu ustawy o systemie oświaty lub uczelnie i uzyskali tytuł zawodowy/ licencjacki/ inżynierski/ magisterski do 48 miesięcy oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych przed złożeniem wniosku o pożyczkę muszą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby poszukujące pracy. Absolwent będzie musiał dodatkowo przedstawić kopię odpisu dyplomu lub świadectwa lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu, a opiekun osoby niepełnosprawnej dokument poświadczający prawo do opieki nad osobą niepełnosprawną oraz kopię oświadczenia o niepełnosprawności.

Osoby bezrobotne, by ubiegać się o pożyczkę muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców. Każda z uprawnionych osób ma równe szanse w dostępie do pożyczki, która udzielana jest na tych samych warunkach.

Istotne przy ubieganiu się o przyznanie pożyczki jest nie miejsce zakończenia edukacji czy zamieszkania, ale miejsce prowadzenia planowanej działalności gospodarczej.

Tak, nie ograniczamy kręgu poręczycieli ze względu na powiązania rodzinne, zatem poręczycielem w tym wypadku może być przykładowo rodzic, dziadek, siostra – jeśli tylko spełnione są wymogi formalne dotyczące sytuacji materialnej osoby, która udziela poręczenia.

Tak, w tej sytuacji nie ma znaczenia fakt bycia studentem innego roku niż ostatni, by starać się o pożyczkę. Wtedy można ubiegać się o pożyczkę jako absolwent, jeśli złożenie wniosku nastąpi przed upływem 4 lat od uzyskania ostatniego dyplomu studiów wyższych.

Nie, pod warunkiem, że przynajmniej na jednym z tych kierunków osoba ubiegająca się o pożyczkę będzie miała status studenta ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich. 

Można dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki, jednak w sytuacji wcześniejszej spłaty pożyczki oraz zamknięcia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty uzyskanej korzyści. W innych sytuacjach pożyczkobiorca nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji związanych z wcześniejszą spłatą.

Nie, zgodnie z założeniami Programu, uprawnione osoby są zwolnione z opłat i prowizji z tytułu rozpatrzenia wniosku i udzielenia pożyczki.

Pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do 14 dni roboczych, od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę. Jeśli konieczne są uzupełnienia, czas rozpatrywania wniosku jest odpowiednio wydłużony.

Ocenie pośrednika podlega kompletny wniosek, którego elementem jest m.in. opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki. Wnioskodawca musi przedstawić swój pomysł na biznes, który jest możliwy do zrealizowania i zapewni wygenerowanie środków dających możliwość jego prowadzenia oraz spłaty pożyczki.

Wnioski są przyjmowane przez pośredników finansowych aż do wyczerpania środków powierzonych im na pożyczki.

Nie, wsparcie ze środków publicznych przeznaczone na ten sam cel jakim jest podjęcie gospodarczej dla osób uprawnionych może pochodzić tylko z jednego źródła. Osoba ubiegająca się o wsparcie może otrzymać albo pożyczkę w ramach Programu albo dotację z Powiatowego Urzędu Pracy. 

Dopuszczalna jest sytuacja, w której tylko jedna z osób ubiega się o pożyczkę i zamierza utworzyć spółkę cywilną z osobą nieubiegającą się o pożyczkę w ramach Programu. Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją wypełnia wtedy jedynie wnioskodawca, wskazując w treści wniosku z kim chce tworzyć spółkę cywilną.

Istnieje możliwość sfinansowania, ze środków pożyczki, wkładu własnego pożyczkobiorcy w ramach umów leasingu, jeżeli zakup maszyny, będący przedmiotem umowy leasingu, jest niezbędny do wykonywania działalności.

W tramach Programu VAT jest kosztem kwalifikowalnym, tak więc wszystkie towary i usługi są liczone po cenach brutto.

Zgodnie z założeniami Programu, w ramach środków pożyczki możliwe jest sfinansowanie zarówno środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności, jak i wszelkiego rodzaju towarów podlegających sprzedaży w ramach działalności, np. zatowarowanie sklepu odzieżowego, wielobranżowego itp. Jedynym zastrzeżeniem z punktu widzenia Programu jest finansowanie towarów w ramach działalności wykluczonych ze wsparcia, które zostały określone w Regulaminie udzielania pożyczek, usług doradztwa i szkoleń w ramach Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie".

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę w ramach Programu przez obcokrajowca jest posiadanie karty stałego pobytu i oczywiście spełnienie pozostałych wymogów Programu. 

Przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozróżniają pojęcie „innej pracy zarobkowej” oraz „stażu”. Staż nie odbywa się na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą, a stypendium wypłacane jest bezrobotnemu przez PUP. W związku z tym osoba wykonująca staż może ubiegać się o wsparcie w ramach Programu.

Podstawą rozliczenia pożyczki w ramach Programu są zrealizowane na ten cel wydatki, tj. opłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, które należy przedłożyć pośrednikowi finansowemu w terminie określonym w umowie pożyczki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku, jednak nie później niż w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą pośrednika, możliwość przedłużenia rozliczenia o 3 miesiące.

Rejestracja działalności w CEIDG odbywa się po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki od pośrednika finansowego. Najpóźniej w dniu podpisania umowy pożyczki działalność powinna mieć status aktywnej.

Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, karencja jest to okres zawieszenia spłaty kapitału pożyczki od momentu uruchomienia pożyczki do daty określonej w umowie. W związku z powyższym bieg okresu karencji nie może być rozpoczęty podczas trwającej już spłaty pożyczki

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych.

Adres

Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa 

801 598 888

+48 22 627 03 78