Ja już jestem
swoim szefem

Program Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
wspierający rozwój przedsiębiorczości.

dowiedz się więcej
Informacje o Programie Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie miejsca pracy Doradztwo oraz szkolenia
Mapa pośredników Kontakt do pośredników Kontakt do BGK

FAQ

Czy maksymalna wartość pożyczki może się zmienić?

Tak, wartość pożyczki może ulegać zmianie, gdyż jest uzależniona od aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Maksymalna kwota pożyczki wyliczana jest jako 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aktualna wartość pożyczki jest opublikowana na niniejszej stronie, oraz u naszych pośredników finansowych.

Jak wyliczane jest oprocentowanie?

Oprocentowanie ustalane jest w dniu podpisania umowy pożyczki, według aktualnego poziomu stopy redyskonta weksli NBP. Wysokość oprocentowania to 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli NBP, w zależności od rodzaju podejmowanej działalności gospodarczej. Aktualne oprocentowanie widnieje na niniejszej stronie internetowej, a także u pośredników finansowych. Można również sprawdzić wartość stopy redyskonta weksli na stronie NBP pod adresem:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

Czy poszukujący pracy absolwent/student/bezrobotny/opiekun osoby niepełnosprawnej musi być zarejestrowany w urzędzie pracy by uzyskać pożyczkę?

Studenci ostatniego roku studiów wyższych nie muszą być zarejestrowani jako bezrobotni. Wystarczy oświadczenie o niezatrudnieniu i niewykonywaniu innej pracy zarobkowej.

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w rozumieniu ustawy o systemie oświaty lub uczelnie i uzyskali tytuł zawodowy/ licencjacki/ inżynierski/ magisterski do 48 miesięcy oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych przed złożeniem wniosku o pożyczkę muszą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Absolwent będzie musiał dodatkowo przedstawić kopię odpisu dyplomu lub świadectwa lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu, a opiekun osoby niepełnosprawnej dokument poświadczający prawo do opieki nad osobą niepełnosprawną.

Osoby bezrobotne, by ubiegać się o pożyczkę muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy.

Czy są preferencje w stosunku do określonych osób ubiegających się o pożyczkę?

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" skierowany jest zarówno do absolwentów, studentów i bezrobotnych. Każda z uprawnionych osób ma równe szanse w dostępie do pożyczki, która udzielana jest na tych samych warunkach.

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę: w miejscu zameldowania, ukończenia szkoły?

Istotne przy ubieganiu się o przyznanie pożyczki jest nie miejsce zakończenia edukacji czy zamieszkania, ale miejsce prowadzenia planowanej działalności gospodarczej.

Co należy rozumieć przez pojęcia student ostatniego roku studiów wyższych oraz absolwent szkoły średniej bądź wyższej?

Student ostatniego roku studiów wyższych – I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich;

Absolwenci szkół – szkoły, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz szkoły dla dorosłych, które zostały zdefiniowane w art. 3 pkt 15 powyższej ustawy.

Absolwenci uczelni wyższych, tj. osoby, które ukończyły studia inżynierskie/licencjackie lub jednolite magisterskie.

Czy poręczycielem może być ktoś z rodziny?

Tak, nie ograniczamy kręgu poręczycieli ze względu na powiązania rodzinne, zatem poręczycielem w tym wypadku może być przykładowo rodzic, dziadek, siostra – jeśli tylko spełnione są wymogi formalne dotyczące sytuacji materialnej osoby, która udziela poręczenia.

Co w sytuacji, gdy obecnie studiuję na pierwszym roku kolejnych już studiów, a poprzednie zostały ukończone w zeszłym roku – czy mogę się ubiegać o pożyczkę?

Tak, w tej sytuacji nie ma znaczenia fakt bycia studentem innego roku niż ostatni, by starać się o pożyczkę. Wtedy można ubiegać się o pożyczkę jako absolwent, jeśli złożenie wniosku nastąpi przed upływem 4 lat od uzyskania ostatniego dyplomu studiów wyższych.

Czy studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie ma wpływ na możliwość ubiegania się o wsparcie?

Nie, pod warunkiem, że przynajmniej na jednym z tych kierunków osoba ubiegająca się o pożyczkę będzie miała status studenta ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich.

Jak zostanie zakwalifikowana osoba, która zakończyła studia licencjackie i rozpoczęła studia magisterskie?

Osoba będąca studentem/absolwentem, spełniająca pozostałe kryteria, może ubiegać się o pożyczkę, bez względu na to, czy rozpoczęła studia na innym kierunku czy studia uzupełniające.

Czy jest możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki i z jakimi kosztami należy się liczyć?

Można dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki, jednak w sytuacji wcześniejszej spłaty pożyczki oraz zamknięcia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty uzyskanej korzyści. W innych sytuacjach pożyczkobiorca nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji związanych z wcześniejszą spłatą.

Czy pożyczkobiorca ponosi koszt prowizji dla pośredników finansowych, którzy udzielają pożyczek?

Nie, zgodnie z założeniami Programu, uprawnione osoby są zwolnione z opłat i prowizji z tytułu rozpatrzenia wniosku i udzielenia pożyczki.

Jak długo trwa ocena wniosku o pożyczkę?

Pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do 14 dni roboczych, od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę. Jeśli konieczne są uzupełnienia, czas rozpatrywania wniosku jest odpowiednio wydłużony.

Czy weryfikowany jest pomysł i założenia biznesowe czy tylko ścisłe kryteria formalne?

Ocenie pośrednika podlega kompletny wniosek, którego elementem jest m.in. opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki. Wnioskodawca musi przedstawić swój pomysł na biznes, który jest możliwy do zrealizowania i zapewni wygenerowanie środków dających możliwość jego prowadzenia oraz spłaty pożyczki.

Jak szybko należy złożyć wniosek? Czy jest jakiś graniczny termin, tak jak w przypadku konkursów?

Wnioski są przyjmowane przez pośredników finansowych aż do wyczerpania środków powierzonych im na pożyczki.

Czy można łączyć dotację z Funduszu Pracy z pożyczką w ramach tego Programu?

Nie, wsparcie ze środków publicznych przeznaczone na ten sam cel jakim jest podjęcie gospodarczej dla osób uprawnionych może pochodzić tylko z jednego źródła. Osoba ubiegająca się o wsparcie może otrzymać albo pożyczkę w ramach Programu albo dotację z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czy można kupić przedmioty od najbliższej rodziny?

Finansowanie przedmiotów/towarów od najbliższych członków rodziny w ramach Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" jest wykluczone. Transakcje mogą być dokonywane pomiędzy dwoma przedsiębiorcami (bez znaczenia jest w tej sytuacji fakt pokrewieństwa przedsiębiorcy z pożyczkobiorcą), bądź pomiędzy osobami fizycznymi spoza rodziny.

Czy można założyć spółkę cywilną z osobą, która nie kwalifikuje się do otrzymania pożyczki?

Dopuszczalna jest sytuacja, w której tylko jedna z osób ubiega się o pożyczkę i zamierza utworzyć spółkę cywilną z osobą nieubiegającą się o pożyczkę w ramach Programu. Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją wypełnia wtedy jedynie wnioskodawca, wskazując w treści wniosku z kim chce tworzyć spółkę cywilną.

Czy wkład własny do leasingu może być kosztem kwalifikowalnym?

Istnieje możliwość sfinansowania, ze środków pożyczki, wkładu własnego pożyczkobiorcy w ramach umów leasingu, jeżeli zakup maszyny, będący przedmiotem umowy leasingu, jest niezbędny do wykonywania działalności.

 

Czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym?

W tramach Programu VAT jest kosztem kwalifikowalnym, tak więc wszystkie towary i usługi są liczone po cenach brutto.

Czy ze środków pożyczki możliwe jest finansowanie towarów, które będą sprzedawane w ramach prowadzonej działalności?

Zgodnie z założeniami Programu, w ramach środków pożyczki możliwe jest sfinansowanie zarówno środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności, jak i wszelkiego rodzaju towarów podlegających sprzedaży w ramach działalności, np. zatowarowanie sklepu spożywczego, odzieżowego, wielobranżowego itp. Jedynym zastrzeżeniem z punktu widzenia Programu jest finansowanie towarów w ramach działalności wykluczonych ze wsparcia, które zostały określone w Regulaminie udzielania pożyczek, usług doradztwa i szkoleń w ramach Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie".

Czy obcokrajowiec może ubiegać się o pożyczkę w ramach Programu?

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę w ramach Programu przez obcokrajowca jest posiadanie karty stałego pobytu i oczywiście spełnienie pozostałych wymogów Programu.

Czy osoba odbywająca staż może ubiegać się o pożyczkę w ramach Programu?

Przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozróżniają pojęcie „innej pracy zarobkowej” oraz „stażu”. Staż nie odbywa się na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą, a stypendium wypłacane jest bezrobotnemu przez PUP. W związku z tym osoba wykonująca staż może ubiegać się o wsparcie w ramach Programu.

W jaki sposób następuje rozliczenie środków pożyczki?

Podstawą rozliczenia pożyczki w ramach Programu są zrealizowane na ten cel wydatki, tj. opłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, które należy przedłożyć pośrednikowi finansowemu w terminie określonym w umowie pożyczki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku.

Kiedy należy dokonać rejestracji działalności w CEIDG?

Rejestracja działalności w CEIDG odbywa się po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki od pośrednika finansowego. Najpóźniej w dniu podpisania umowy pożyczki działalność powinna mieć status aktywnej.

Czy możliwe jest skorzystanie z karencji w spłacie kapitału w trakcie rozpoczętej już spłaty pożyczki, jeśli nie skorzystało się z tej możliwości na początku?

Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, karencja jest to okres zawieszenia spłaty kapitału pożyczki od momentu uruchomienia pożyczki do daty określonej w umowie. W związku z powyższym bieg okresu karencji nie może być rozpoczęty podczas trwającej już spłaty pożyczki.

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 
2014-2015 © Bank Gospodarstwa Krajowego
Wykonanie serwisu linte.pl