Ja już jestem
swoim szefem

Program Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
wspierający rozwój przedsiębiorczości.

dowiedz się więcej
Informacje o Programie Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie miejsca pracy Doradztwo oraz szkolenia
Media o nas Ciekawe wydarzenia
Mapa pośredników Kontakt do pośredników Kontakt do BGK

Warunki i zabezpieczenia

  • Aktualna możliwa wartość pożyczki do 87 071,00 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
  • Oprocentowanie: 0,44% w skali roku; wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.
  • Okres spłaty: do 7 lat
  • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
  • Zabezpieczenie spłaty:
    • weksel własny pożyczkobiorcy
    • poręczenie osoby fizycznej

(lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę, które podlegać będzie ocenie pośrednika finansowego)

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 
2014-2015 © Bank Gospodarstwa Krajowego
Wykonanie serwisu linte.pl