Ja już jestem
swoim szefem

Program Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
wspierający rozwój przedsiębiorczości.

dowiedz się więcej
Informacje o Programie Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie miejsca pracy Doradztwo oraz szkolenia
Mapa pośredników Kontakt do pośredników Kontakt do BGK

FAQ

Czy maksymalna wartość pożyczki może się zmienić?

Tak, wartość pożyczki może ulegać zmianie, gdyż jest uzależniona od aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Maksymalna kwota pożyczki wyliczana jest jako 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aktualna wartość pożyczki  jest opublikowana stronie internetowej Programu w BGK, oraz u pośredników finansowych.

Jak wyliczane jest oprocentowanie?

Oprocentowanie ustalane jest w dniu podpisania umowy pożyczki, według aktualnego poziomu stopy redyskonta weksli NBP. Wysokość oprocentowania to 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli NBP, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Aktualnie obowiązujące oprocentowanie publikowane jest na stronie internetowej Programu w BGKoraz u pośredników finansowych. Obowiązująca wartość stopy redyskonta weksli dostępna jest także na stronie internetowej NBP pod adresem:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę: w miejscu zameldowania, miejsca prowadzenia działalności?

Wniosek o pożyczkę na utworzenie miejsca pracy składany jest u pośrednika obsługującego obszar, w którym znajduje się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy jest możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki i z jakimi kosztami należy się liczyć?

Oczywiście można dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki, pożyczkobiorca nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, o ile utworzone stanowisko pracy zostało utrzymane przez okres nie krótszy niż 12 miesiecy.

Czy pożyczkobiorca ponosi koszt prowizji dla pośredników finansowych, którzy udzielają pożyczek?

Nie, zgodnie z założeniami Programu, wnioskodawcy i pożyczkobiorcy są zwolnieni z opłat i prowizji z tytułu rozpatrzenia wniosku i udzielenia pożyczki.

Jak długo trwa ocena wniosku o pożyczkę?

Pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do 14 dni roboczych, od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę. Uzupełnienia do wniosku wydłużają czas jego rozpatrywania.

Jak szybko należy złożyć wniosek? Czy jest jakiś graniczny termin, tak jak w przypadku konkursów?

Wnioski są przyjmowane przez pośredników finansowych aż do wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

Czy można łączyć dotację z Funduszu Pracy z pożyczką na utworzenie miejsca pracy?

Nie, wsparcie ze środków publicznych przeznaczone na ten sam cel jakim jest utworzenie miejsca pracy może pochodzić tylko z jednego źródła. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie może otrzymać albo pożyczkę w ramach Programu albo środki z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czy koniecznym jest, aby bezrobotny zatrudniany w ramach pożyczki na utworzenie miejsca pracy był skierowany przez powiatowy urząd pracy?

Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” w ramach pożyczki na utworzenie stanowiska pracy możliwe jest zatrudnienie osoby bez skierowania z powiatowego urzędy pracy (§12 pkt 2 Regulaminu). Osoba zatrudniana musi jednak być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy i posiadać status osoby bezrobotnej bądź poszukującej pracy. Zatrudnienie osoby powinno nastąpić po podpisaniu umowy pożyczki. W przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej bez skierowania, wykluczona jest możliwość wnioskowania o umorzenie, które przysługuje osobom korzystającym jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

 

 

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 
2014-2015 © Bank Gospodarstwa Krajowego
Wykonanie serwisu linte.pl